Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie zgodności art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do tych spraw, w których brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, umożliwiając kilkukrotne orzekanie przez tego samego sędziego w danej sprawie w II instancji z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  oskarżył skarżącego o to, że dopuścił się dwóch przestępstw. Wojskowy Sąd  Okręgowy uniewinnił go. Wyrok ten został zaskarżony apelacją wniesioną przez prokuratora Wojskowej Prokuratury. Sąd Najwyższy uwzględniając apelację uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Wojskowemu Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Sąd ten postępowanie karne warunkowo umorzył, wyznaczając oskarżonemu okres próby. Zobowiązał go również do uiszczenia świadczenia pieniężnego  na  rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej a także pokrycia kosztów sądowych. Apelację do tego wyroku złożył obrońca oskarżonego. Sąd Najwyższy, działając jako sąd II instancji utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, a kosztami sądowymi postępowania odwoławczego obciążył oskarżonego.

ID produktu: 40442695 Rok wydania: 2015
Autor: Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>>>

Zdaniem skarżącego, udział tych samych sędziów w dwóch kolejnych postępowaniach przed sądem II instancji, co jest dopuszczalne na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania karnego narusza Konstytucję. Zarzut skarżącego dotyczy niekonstytucyjności ustrojowej, odnoszącej się do udziału w kolejnych postępowaniach apelacyjnych sędziów, którzy z racji wyrobienia sobie poglądu w sprawie i uwidocznienia w pierwszym rozstrzygnięciu, nie dają gwarancji bezstronności przy jej ponownym rozpoznawaniu w postępowaniu apelacyjnym. Zatem możliwość obsadzenia tym samym składem osobowym sądu przy kolejnym rozpoznawaniu sprawy w postępowaniu drugoinstancyjnym może prowadzić do naruszenia konstytucyjnego prawa do bezstronnego sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.

Opracowanie: Marcin Krudysz, RPE WK

Źródło: www.trybunal.gov.pl


Czytaj: Przekonanie strony to za mało do wyłączenia sędziego>>>