O tych zmianach, a także o wielu generalnych problemach nurtujących specjalistów wykorzystujących w swej pracy dzieła autorskie, będzie mowa podczas zaplanowanego na 17 marca br. szkolenia „Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce”.

Poprowadzi je Rafał Golat, radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.
Jak zapowiada ekspert, podczas szkolenia będzie mówił m.in. o ochronie dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji), zasadach odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz o ogólnych zasadach dotyczących umów sprzedaży i umów o dzieło. Omówi także zagadnienia związane ze współautorstwem, stosowaniem prawa autorskiego w stosunkach pracowniczych, a także wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy.
Jak podkreślają organizatorzy, adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w instytucjach, mających na co dzień do czynienia z prawami własności intelektualnej (w szczególności w firmach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury - np. teatrach, bibliotekach, domach kultury, mediach, prasie, radiu, telewizji, firmach audiowizualno - filmowych, firmach informatyczno - programistycznych, internetowych, firmach graficznych, urzędach administracji publicznej).

Zaproszenie na szkolenie: Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce>>>