Jakie działania mogą zostać w praktyce uznane za sprzeczne z prawem?
Grzegorz M. Gajda, radca prawny w kancelarii BSJP Taylor:

obowiązujące przepisy prawa zakazują zawiązywania takich porozumień, których celem bądź skutkiem byłoby wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na danym rynku.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, co konkretnie w regulacjach prawnych rozumie się pod pojęciem porozumienia, a także jakie mogą być praktyczne jego przejawy. Otóż w praktyce najczęściej spotykaną formą porozumienia jest umowa pomiędzy przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców, jak również między przedsiębiorcami i ich związkami. Oprócz tego kontroli antykonkurencyjnej podlegają także poszczególne postanowienia umów. Nie jest przy tym istotne, czy zawarta umowa ma formę pisemną, ustną, czy też została zawarta w sposób dorozumiany.
Należy ponadto podkreślić, że porozumieniami są również uchwały lub też inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych. Będą to zatem akty uchwalane przez członków organizacji branżowych czy zawodowych, a także dokumenty, które nie mają charakteru wiążącego, np. rekomendacje. Więcej>>>

Źródło: Dziennika Gazeta Prawna