Zgodnie z rozporządzeniem sądem uprawnionym do wszczęcia postępowania upadłościowego jest sąd państwa, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika (centre of the debtor’s main interests – tzw. COMI). Wobec spółek domniemuje się, że COMI znajduje się w państwie położenia statutowej siedziby spółki. Domniemanie to można jednak obalić, dzięki czemu – w przypadku udowodnienia, że COMI znajduje się w innym państwie członkowskim – sąd tego państwa będzie władny podjąć decyzję w sprawie wszczęcia upadłości spółki. Tak było m.in. w przypadku jednej z polskich spółek, wobec której sąd francuski wszczął postępowanie upadłościowe. Sąd wziął pod uwagę to, że we Francji mieszkali prezes oraz wiceprezes polskiej spółki, którzy jednocześnie byli także członkami zarządu francuskiej spółki matki. Francuska spółka zarządzała także dokumentacją techniczną, podejmowała decyzje budżetowe, zajmowała się monitoringiem dostaw oraz korespondencją z klientami polskiej spółki. Nadto zamówienia od niej stanowiły zdecydowaną większość obrotów polskiej spółki. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, sąd francuski uznał, że COMI polskiej spółki znajdowało się we Francji. Zatem sąd tego państwa, a nie sąd polski był władny do wszczęcia postępowania upadłościowego wobec polskiej spółki.

Źródło: Gazeta Prawna