Rok 2006 pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski jest najlepszy w historii. Wartość inwestycji wynosiła 15 mld EUR i była o 81,9% wyższa niż w 2005 roku. W dniu 17 października w centrum prasowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się konferencja nt. inwestycji zagranicznych w Polsce w 2006 i 2007 roku. Zostały przedstawione dane statystyczne NBP i PAIiIZ oraz Światowy Raport Inwestycyjny 2007 przygotowany przez UNCTAD.

Inwestycje na świecie

Od trzech lat wzrasta globalny przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zbliża się do rekordowego poziomu z 2000 r. Według raportu UNCTAD bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie osiągnęły wartość 12 trylionów USD. Inwestycje te zostały dokonane głównie przez korporacje transnarodowe. Największymi inwestorami są USA, które wróciły na wiodącą pozycję po słabych wynikach w 2005 r., oraz Francja i Hiszpania. Najwięcej inwestycji przyjmują USA, Wielka Brytania i Francja. W Chinach, które również są liderem w tej kategorii odnotowano spadek w stosunku do 2005 r.

Prof. Zbigniew Zimny, konsultant Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, podkreślił, że motorem bezpośrednich inwestycji zagranicznych są fuzje i przejęcia (M&A), a zakupów dokonują w coraz większym stopniu korporacje z krajów rozwijających się i transformacji. Innym widocznym trendem jest zmiana struktury inwestycji. – Są to głownie inwestycje w usługach, m.in. w bankowości i ubezpieczeniach – mówi prof. Zbigniew Zimny. – Coraz szybciej rosną inwestycje związane z informatyką.

W ostatnich dwóch latach, a szczególnie w 2006 roku zaobserwowano zjawisko określane jako „kapitał w tranzycie”. Polega ono na tym, że w roku sprawozdawczym odnotowuje się napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Następnie są one inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych oddziałach lub spółkach mających siedzibę poza granicami Polski. Wielkość kwot, która „przepłynęła” przez Polskę z tego tytułu w 2006 roku wyniosła 3,11 mld EUR. Pojawił się także nowy typ inwestora, którym są prywatne fundusze inwestycyjne, które inwestują w przedsiębiorstwa, restrukturyzują je, a po kilku latach sprzedają je z zyskiem.

Inwestycje w Polsce

Bezpośrednie inwestycje w Polsce w 2006 roku pochodziły głownie z krajów Unii Europejskiej, co jest naturalnym następstwem wejścia Polski do Unii. Najwięcej inwestowali Niemcy (18%), Włochy i Holandia (po 9%) oraz Wielka Brytania (8%) i Hiszpania (7%). Podobnie, jak ma całym świecie, również w Polsce zmienia się struktura branżowa inwestycji zagranicznych i wiodącym sektorem zaczynają być usługi.

Duża część inwestycji zagranicznych związana jest z zakupem i sprzedażą nieruchomości, zjawiskiem, które po raz pierwszy pojawiło się w Polsce w 2005 r. i i od dwóch lat się rozwija. – Warto na to zwrócić uwagę – powiedział Józef Sobota, członek zarządu NBP i dyrektor departamentu statystyki - znaczy to, że pojawia się nowy obszar bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Według danych PAIiIZ w 2007 r. zmieniła się struktura inwestorów pod kątem kraju pochodzenia. Pod względem liczby projektów na pierwszym miejscu są inwestorzy amerykańscy i japońscy. Na drugim miejscu pozostają Niemcy. Godny uwagi jest wzrost zainteresowania Polską firm chińskich, które w rankingu wysunęły się na trzecie miejsce. Większość inwestycji została zrealizowana w województwach: dolnośląskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim głównie w specjalnych strefach ekonomicznych.

W tym roku spodziewamy się kolejnego rekordu w napływie BIZ– ok. 12 mld EUR, a uwzględniając pozycję kapitału w tranzycie, możemy przekroczyć 15 mld EUR. – powiedział dr Paweł Wojciechowski, prezes PAIiIZ.