8 września 2010 roku wchodzi w życie nowy przepis kodeksu karnego (art.115 par. 22) definiujący pojęcie „handel ludźmi”. Obowiązujący obecnie artykuł 253 par. 1 kodeksu karnego jako jedyny w kodeksie karnym odwołuje się do pojęcia handlu ludźmi, ale go bliżej nie precyzuje.
Zdaniem wielu przedstawicieli doktryny regulacja zawarta w tym przepisie narusza zasadę nullum crimen sine lege certa poprzez brak precyzyjnego opisu zachowania polegającego na handlu ludźmi. Taka redakcja przepisu spowodowała, że w większości przypadków sądy go nie stosowały, mając kłopoty z jego interpretacją i kwalifikacją prawną czynów ocenianych często przez prokuratorów jako handel ludźmi. Wywołało to ożywioną dyskusję na temat konieczności wprowadzenia do kodeksu karnego definicji handlu ludźmi.

Żródło: Gazeta Prawna 2.09.2010.