Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizujący ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i kpc, który obejmuje kilka kwestii.

Nowoczesne sposoby wpłat
Znosi się znaki skarbowe, ale będą one stosowane jeszcze do końca 2014 roku. Celem zmiany jest ujednolicenie systemu poboru opłat, np. ustawa o opłacie skarbowej znaczki już zniosła kilka lat temu. Obecnie sąd przyjmuje wpłaty głównie w gotówce w kasie sądu, znaczki skarbowe do 1 500 zł oraz bezgotówkowe wpłaty na rachunek.
Projekt umożliwia także uiszczenie opłaty od apelacji i zażalenia w sądzie drugiej instancji, do którego wniesiono środek zaskarżenia. W razie wpłacenia sumy, sąd II instancji automatycznie przekazuje pieniądze sądowi I instancji wraz z informacją o wysokości opłaty.

Opłata stosunkowa
Szykują się tez zmiany w wysokości opłat. Zostanie przywrócona opłata stosunkowa do wniosku o stwierdzenie nabycia rzeczy ruchomej, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie. Proponowana opłata miałaby wynosić połowę opłaty stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu postępowania. Obecnie wniosek o stwierdzenie nabycia własności rzeczy ruchomej przez zasiedzenie to 40 zł, zaś w przypadku nieruchomości – 2 tys. zł. Pobieranie opłaty stałej w wysokości 2 tys. zł od zasiedzenia spowodowała wyłączenie pewnej grupy spraw od rozpoznania przez sądy.
Ministerstwo tłumaczy, że zniesienie barier finansowych, które utrudniały dostęp do sądu leży w interesie publicznym.

100 zł - wniosek o wyłączenie sędziego
Nastąpi też zmiana opłaty w postępowaniu upominawczym. Będzie ona ustalona w wysokości opłaty pobieranej w postępowaniu nakazowym ( czyli ¼ opłaty stosunkowej). Przewiduje się natomiast pobranie opłaty od powoda w wysokości ¾ w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Tak jak proponował I prezes Sądu Najwyższego będzie podwyżka opłaty z 40 zł do 100 zł pobieranej od zażaleń w przedmiocie wniosku o wyłącznie sędziego, ławnika, skazania na grzywnę świadka, biegłego lub tłumacza.  Sto złotych pobierać się będzie również od wniosku o sporządzenie uzasadnienia.
W sprawach o ochronę dóbr osobistych w zakresie roszczeń niemajątkowych opłata wyniesie 600 zł. Taką samą sumę zapłaci powód od pozwu o ustalenie ojcostwa, w przypadku przegrania przez niego sprawy.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości