Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, projekt nowelizacji ustawy wdraża do prawa polskiego rozwiązania ujęte w dyrektywie Rady 2010/12/UE z lutego 2010 r. w sprawie struktury oraz stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.

Projektowana regulacja zakłada, że od 2011 r. obowiązywać będą wyższe o 4 proc. stawki podatku akcyzowego na papierosy. Podobny 4-procentowy wzrost akcyzy będzie dotyczył cygar i cygaretek i tytoniu do palenia.

W związku z tym od 1 stycznia 2011 r. stawka podatku akcyzowego będzie wynosiła:

- na papierosy: stawka kwotowa - 158,36 zł za 1 tys. sztuk papierosów i stawka procentowa w wysokości 31,41 proc.,

- na tytoń do palenia: stawka kwotowa - 102,32 zł za każdy kilogram i stawka procentowa 31,41 proc.,

- na cygara i cygaretki: stawka kwotowa ma wynosić 244,40 zł za każdy 1 tys. sztuk.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, zniesiona będzie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC). Zastąpi ją średnia ważona detaliczna cena sprzedaży, która stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów albo tytoniu do palenia.

Celem tej zmiany jest dostosowanie do wymagań unijnych. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży jest niezbędna do wyznaczenia poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz wyznaczenia minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym.

Zaproponowano, by wysokość minimalnej stawki akcyzy kształtowała się na poziomie 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, liczonej od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów z roku poprzedniego.

Zmieniono ponadto definicję papierosów, cygar, cygaretek oraz tytoniu do palenia, dostosowując je do zapisów dyrektywy.