Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na postulaty związkowe podniesienia minimalnych granic przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MS zmieniający rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników  sądu i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Propozycja ministerialna zakłada podniesienie minimalnej granicy widełek wynagrodzenia zasadniczego do wysokości 1.600 -zł w grupie urzędniczej oraz w grupie obsługi.
Pozytywnie przyjęliśmy propozycję ministra w zakresie podniesienia o 474 -zł dolnej granicy widełek dla stanowisk pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej, jako, że zmierza ona w  postulowanym przez "S" kierunku. W tym względzie (z uwagi na podnoszoną przez MS trudną sytuację budżetową) "S" gotowa jest do negocjacji w zakresie swych pierwotnych żądań tj. podniesienia minimalnej granicy widełek dla pionu obsługi do kwoty 1.800 -zł.
Niesatysfakcjonującym natomiast jest propozycja podniesienia dolnej granicy widełek dla pionu urzędniczego jedynie o kwotę 100 -zł (czyli zakładanego minimalnego wynagrodzenia w roku 2013). W tym zakresie postulaty "S" zakładające ustalenie minimalnego progu podstawy wynagrodzenia dla tych stanowisk - 2.500,-zł są w dalszym ciągu aktualne i stanowić będą podstawę do kontynuowania prowadzonych przez "S" akcji protestacyjnych.