Takiemu oświadczeniu – o związaniu się ofertą przez wykonawcę, ustawodawca nadał istotne znaczenie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przewidując w tym zakresie między innymi określone sztywne terminy związania ofertą, wyznaczając zasady przedłużania takiego terminu (art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), czy też wiążąc jednocześnie ten termin z zabezpieczeniem oferty (art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oświadczenie każdego wykonawcy o związaniu się treścią swojej oferty powinno być ważne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej do czasu wyboru oferty najkorzystniejszej. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, z chwilą upływu okresu związania ofertą należy uznać, że wykonawca nie jest zainteresowany realizacją niegdyś złożonej oferty, bo gdyby był to sam z własnej inicjatywy w oparciu o przepis art. 85 ust. 2 przedłużyłby okres związania ofertą. Oferta takiego wykonawcy powinna zostać odrzucona jako sprzeczna z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z zasadą pisemności wyrażoną w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Z przepisem tego artykułu korespondują zapisy art. 27 ust. 1, w którym ustawa ustala trzy formy porozumiewania się stron postępowania, tj. za pomocą pisma, faksem lub drogą elektroniczną. Nie przewiduje się innej formy, np. ustnej lub tzw. „dorozumianego oświadczenia woli”. W ocenie Izby, wobec takiego uregulowania nie można uznawać ,że w sytuacji gdy na koncie zamawiającego lub w jego dyspozycji pozostaje gwarancja wadialna lub środki pieniężne to istnieje już z tego powodu stan związania wykonawcy złożoną ofertą.
(
KIO/KD 46/10)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line