Za nami kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie spotkania rozpatrzono 26 projektów aktów prawnych skierowanych do Komisji Wspólnej przez poszczególne ministerstwa. Spośród rozpatrzonych projektów 23 zostały zaopiniowane pozytywnie. Pozostałe projekty, ze względu na uwagi zgłoszone przez stronę samorządową Komisji Wspólnej, zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia przez właściwe zespoły problemowe.

Do istotniejszych spraw rozpatrzonych przez Komisję Wspólną można zaliczyć projekty rozporządzeń Rady Ministrów zmieniające zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  W projektach określono nowe wysokości stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Spotkaniu współprzewodniczyli wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji – Grzegorz Schetyna i prezydent Katowic – Piotr Uszok. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele strony samorządowej i rządowej Komisji Wspólnej oraz zaproszeni goście.

Komisja Wspólna stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych. W skład Komisji wchodzi równa liczba przedstawicieli obu stron. Stronę rządową reprezentują minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 przedstawicieli powoływanych na wniosek ministra przez prezesa Rady Ministrów. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Są to reprezentanci: Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP. Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

(Źródło: KPRM/KW)