Pierwszy wniosek fundacji został wysłany 26 lipca 2013 r. Dotyczył odpowiedzi na pytanie, ile razy premier wyraził zgodę na podjęcie przez Szefa Kontrwywiadu współpracy z zagranicznymi służbami.

SKW chce wyłaczenia sędziów
Wyrokiem z 19 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał bezczynność organu. Sąd uznał, że działalność  Kontrwywiadu w aspekcie jej współpracy ze służbami innych państw mieści się w pojęciu informacji publicznej. Tego rodzaju działalność można odnieść do zasad funkcjonowania oraz trybu działania władzy publicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Szef Kontrwywiadu złożył (już po wyroku) wniosek o wyłączenie sędziów, gdyż rozstrzygali też spór dotyczący drugiego wniosku. Postanowieniem z 19 września 2014 WSA oddalił ten wniosek - ze względu na te działania SKW wyrok wciąż nie jest prawomocny. 
- Spodziewamy się skargi kasacyjnej, ale  jeszcze nie została nam doręczona - mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

Dane o klientach i rozmowach
W drugiej sprawie rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 17 czerwca br. chodziło o udostępnienie danych o kontroli rozmów i rozmówców telefonów komórkowych oraz sesji internetowych.  Organ powoływał się na  ustawowe ograniczenie prawa do informacji będącej tajemnicą prawnie chronioną ( tj. art. 1 w zw. z art. 25 oraz art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego). Przepisy te wskazują na niejawny charakter żądanych informacji - uznało SKW.
WSA orzekł, że  informacja obejmująca dane statystyczne na temat korzystania z ustawowych uprawnień SKW w aspekcie pozyskiwania danych osobowych czy danych telekomunikacyjnych w ramach działalności (kontroli) operacyjnej SKW, mieści się w pojęciu informacji publicznej. Związana jest bowiem z realizacją ustawowych zadań SKW. Tego rodzaju działalność funkcjonariuszy SKW można odnieść do zasad funkcjonowania oraz trybu działania władzy publicznej. Natomiast informacje o charakterze statystycznym można pozyskać w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa - dodał sąd.

Potwierdzenie raportu Snowdena
Trzecia sprawa między Fundacją Panoptykon a Kontrwywiadem Wojskowym dotyczyła współpracy z wywiadem amerykańskim o których wiadomo z raportu Edwarda Snowdena.
Szef Kontrwywiadu złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego składu sędziowskiego, który orzekał już w sprawie tych podmiotów. W poniedziałek 17 listopada br. WSA sprawę odroczył.

Sygnatura akt II SAB/Wa 233/14 z 17 czerwca 2014,  II SAB/Wa 499/14 postanowienie z 17 listopada br., II SAB/Wa 657/13 z 19 lutego 2014 r.