Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu rządu, nowelizacja ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw,  dostosuje struktury terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) do współczesnych zadań. Zmienił się bowiem nie tylko sposób wypełniania obowiązku służby wojskowej przez obywateli, ale także system kadrowego uzupełnienia Sił Zbrojnych (w czasie pokoju oparty na dobrowolnej i zawodowej służbie wojskowej). Zakończył się też proces uzawodowienia Sił Zbrojnych, które osiągnęły swoją docelową liczebność – 100 tys. Jednocześnie od połowy 2010 r. zacznie się nabór do zupełnie nowej formy ochotniczej służby wojskowej – Narodowych Sił Rezerwowych.
Oznacza to, że TOAW trzeba dostosować do tych nowych uwarunkowań, zwłaszcza że spełniają one rolę istotnego łącznika między państwem (w zakresie polityki obronnej) i Siłami Zbrojnymi a obywatelami i różnymi instytucjami cywilnymi w terenie. Reforma TOAW wymusza przeprowadzenie niezbędnych zmian w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a także w innych aktach prawnych, w tym w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekształcenia w strukturze TOAW przewidują zniesienie dwóch okręgów wojskowych (OW). Oznacza to likwidację wszystkich stanowisk służbowych w ich dowództwach dla żołnierzy zawodowych i pracowników. Budynki należące do dowództw OW pozostaną nadal w zarządzie resortu obrony narodowej. Dotychczasowe zadania realizowane przez OW przejmie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ). Na szczeblu wojewódzkim nadal będą funkcjonowały wojewódzkie sztaby wojskowe (WSzW). Reforma TOAW przewiduje także zmniejszenie liczby wojskowych komend uzupełnień (WKU) ze 123 do 86 (docelowo).
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.