Rzecznik praw obywatelskich uważa, że właściciel lub najemca lokalu nie jest stroną postępowania meldunkowego. Jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych powstały rozbieżności dotyczące zagadnienia, czy za stronę postępowania w sprawie meldunkowej należy uznać wyłącznie osobę, co do wymeldowania (zameldowania) której toczy się postępowanie administracyjne, czy też stronami takiego postępowania są także podmioty legitymujące się tytułem prawnym do lokalu, w którym zameldowana jest taka osoba (właściciele, współwłaściciele, najemcy). Dlatego też RPO skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności interpretacyjnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna