Projekt nowelizujący ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę o opłatach abonamentowych, przygotowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma w nim jednak mowy, ile będzie wynosił abonament RTV. Może dlatego, że o planach rządu w tej sprawie wypowiadał się Krzysztof Czabański przewodniczący Rady Mediów Narodowych.  Zapowiedział, że od 2019 r. abonament zastąpią dotacje z budżetu państwa.

Znaczenie misji publicznej
Projekt odnosi się do misji publicznej. Projekt dodaje, że bez uszczerbku dla autonomii programów sposób realizowania misji określi karta powinności. I to jest zupełnie nowa instytucja, proponowana przez ministra kultury.

Rada Legislacyjna w wydanej w tej sprawie opinii zwraca uwagę, że – zgodnie z definicją misji publicznej – programy radiowe i telewizyjne muszą cechować się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością. Realizacja tych wartości nie zależy wyłącznie od odpowiedniego sformułowania analizowanej definicji, lecz także od normatywnego otoczenia instytucjonalnego, zwłaszcza respektowania konstytucyjnego statusu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
W tym kontekście Rada Legislacyjna zauważa, że mogą istnieć wątpliwości co do aktualnego sposobu wykonywania przez KRRiT jej konstytucyjnych funkcji. Wiążą się one ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w latach 2015 i 2016.
Zdaniem autorów projektu skutkiem nowelizacji będzie większa przejrzystość w realizacji misji publicznej mediów.

Karta powinności
Karta to nieznana dotąd instytucja prawna, która będzie ważna 5 lat. Określałaby ona sposób realizacji misji publicznej danej jednostki publicznej radia i telewizji. W niektórych miejscach projektu dotyczącej karty powinności projekt jest niezrozumiały - twierdzą eksperci Rady Legislacyjnej.

Ustawodawca ma zalecić, aby podczas ustalania zawartości takiej karty, respektowane były: autonomia instytucjonalna, swoboda w kształtowaniu programów i niezależność redakcyjna jednostek publicznej rtv. W takiej karcie mają zostać również określone zasady prowadzenia przez jednostkę publicznej rtv działalności „niewynikającej z realizacji misji publicznej”.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz>>

Wydawanie pieniędzy publicznych
Przychody ze źródeł publicznych mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację misji publicznej - zastrzega Rada. Projekt zawiera także granice finansowania – roczne przychody jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie mogą przekroczyć kosztu netto misji publicznej.

Jednocześnie w prawidłowy sposób określono możliwość zatrzymania ewentualnej nadwyżki; wyłącznie do granicy 10% całkowitego kosztu misji publicznej. W tym zakresie nie będzie zupełnej dowolności, gdyż uzgadniając kartę powinności jednostka publicznej radiofonii i telewizji będzie musiała porozumieć się z KRRiT co do zasad wydatkowania nadwyżek.
Pod projektem podpisał się Karol Kościński, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów.