Celem projektu ustawy zmieniającego trzy przepisy kodeksu postępowania cywilnego jest poszerzenie katalogu form podawania do publicznej wiadomości informacji o licytacji komorniczej. Pierwotnie projektodawca zakładał osiągnięcie tego skutku poprzez wykorzystanie stron Biuletynu Informacji Publicznej. W tym celu miały być odpowiednio uzupełnione art. 955 i art. 959 kpc. Po dyskusji w podkomisjach ogłoszenia  o licytacji nie będzie znajdował się w BIP, a na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej. Powstaje pytanie, czy Krajowa Rada Komornicza jest przygotowana do przyjęcia tego typu zobowiązania oraz kto będzie finansował przedsięwzięcie? Nie ma możliwości obciążania dłużnika kosztami ani za ogłoszenie internetowe, ani też za archiwizację akt. Katalog przewidzianych wydatków zamieszczony w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji nie daje takiej możliwości.
Ten projekt cieszy się pełnym poparciem rządu – wyjaśnia minister Zbigniew Wrona. Podobna regulacja jest zawarta również w szerszej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która oczekuje na włączenie do porządku prac Rady Ministrów – jest już po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą, przeszła wszystkie stadia rządowego procesu legislacyjnego.
Nowelizacja jest o tyle szczególna, że, po pierwsze, wprowadza ułatwienia informatyczne do procedury cywilnej. Po drugie, nie nakłada żadnych obowiązków na strony. Wręcz pomaga osobom, które byłyby zainteresowane zakupem nieruchomości. Oczywiście pomaga dłużnikom, ponieważ szeroka informacja o licytacji może wpływać korzystnie na cenę nieruchomości. Często wskazywanym mankamentem licytacji jest to, że stosunkowo niewielka, liczba osób wie o licytacji, stąd uzyskiwana cena jest bardzo niska. Dlatego Ministwerstwo Sprawiedliwości chce interweniować. W nowelizacji pojawia się obowiązek nałożony na Krajową Radą Komorniczą. Uważamy, że umieszczenie tego ogłoszenia na istniejącej już stronie internetowej nie jest żadnym problemem, jest to tylko kwestia techniczna.
W art. 955 kpc zapisano, że ogłoszenie o licytacji obowiązkowo umieszcza się także w lokalu gminy. Zatem ten obowiązek na gminie już ciąży, natomiast sołtys jest organem pomocniczym. A więc to chyba nawet lepiej, że to będzie w organie gminy, bo szerszy krąg osób będzie mógł się zapoznać z tym ogłoszeniem. Chcemy, aby było jedno miejsce w skali całego kraju, w którym będzie można uzyskać informacje o wszystkich licytacjach. I stąd scentralizowanie ogłoszeń o licytacjach w Krajowej Radzie Komorniczej wydaje się zdecydowanie najbardziej korzystne dla wszystkich uczestników licytacji.

Na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad projektem.