Na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), wśród zadań własnych gmin związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych brak jest możliwości prowadzenia przez samorządy gminne w szkołach publicznych opieki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w celu wczesnej reakcji na problemy zdrowotne wynikające z uzależnienia lub współuzależnienia.
Umożliwienie realizacji tego zadania przez samorządy ułatwi wczesną diagnozę problemów zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem lub współuzależnieniem wśród dzieci i młodzieży.
Prowadzenie przez gminy w szkołach publicznych profilaktycznej opieki zdrowotnej uzależnień, podobnie jak inne działania wyszczególnione w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania te będą mogły być finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, określonych w art. 111 ustawy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2011 r.