Projekt ten przewiduje ograniczenie maksymalnej wysokości kary grzywny do 2000 zł nakładanej na kierowcę w związku z naruszeniami stwierdzonymi podczas jednej kontroli drogowej. Ponadto uchylona ma zostać odpowiedzialność wykroczeniowa osoby zarządzającej transportem lub wykonującej inne czynności związane z transportem drogowym. Wprowadzona zostanie natomiast odpowiedzialność administracyjna osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub transportem w przedsiębiorstwie.

Projektowane zmiany ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907), ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) oraz ustawy z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1834) wynikają z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. L Nr 74 z 19.03.2016, str. 8) – w zakresie unormowań dotyczących kwalifikacji naruszeń dotyczących przewozu drogowego. W szczególności mają zostać wprowadzone odpowiednie zmiany w załącznikach do powyższych ustaw. Przewiduje się również doprecyzowanie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym mają ponadto wdrożyć przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/53 ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. UE L Nr 115 z 6.05.2015, str. 1). Przykładowo do ustawy o transporcie drogowym zostaną dodane definicje „operacji transportu intermodalnego” oraz „wysyłającego”.

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Za wyznaczeniem takiego vacatio legis przemawia fakt, że rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 jest stosowane od dnia 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,