Od pierwszego kwartału 2013 roku czeka samorząd radcowski
przeprowadzenie zebrań rejonowych, a następnie zgromadzeń delegatów, które wybiorą nowe władze na kolejną kadencję – 2013–2016 r. i delegatów na Zjazd.

Nowe zasady wyboru

Te zasadnicze zmiany to – najkrócej ujmując:  rozstrzygnięcie, że zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze do organów samorządu przysługuje wszystkim wpisanym na listę radców prawnych w dniu przeprowadzania wyborów, rozstrzygnięcie w kwestii podwójnego kandydowania, poprzez wyczerpujące wskazanie organów, których dotyczy zakaz podwójnego kandydowania, z podkreśleniem, że ten zakaz obowiązuje już od momentu zgłoszenia kandydatury.
Ponadto wcześniej, precyzyjnie zostanie określony termin rejestracji kandydatów do organów samorządu. Uchybienie temu terminowi powoduje odmowę rejestracji kandydata.
- W sytuacji, gdy obowiązuje już nowe prawo wyborcze – warto przypomnieć najważniejsze zmiany tego prawa po to, aby uniknąć popełnienia trudnych do naprawienia  błędów w zakresie np. zgłaszania kandydatur i aby ułatwić pracę okręgowych komisji wyborczych – wyjaśnia Agnieszka Dąbrowska, przewodnicząca KKW.

Obowiązki rad
W związku z tym Krajowa Komisja Wyborcza opracowała informację na temat obowiązków rad okręgowych izb radców prawnych i okręgowych komisji wyborczych, wynikających z uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych.
Komisja zamierza też do końca pierwszego kwartału opracować też informację dotyczącą funkcji w organach samorządu, do których odnosi się ograniczenie ich sprawowania do dwóch następujących po sobie kadencji, co wynika z art. 2 pkt. 22 ustawy z 30 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.
Opracowania te powinny być pomocne zarówno przy procedurze rejestracji kandydatów do organów i na funkcję wybieranych na zgromadzeniach delegatów, jak i przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów powstałych na tym tle.

Więćej>>