Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt K 8/08 (Dz. U. Nr 48, poz. 287), stwierdzając tym samym, że art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny jednocześnie orzekł, że art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) jest zgodny z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego brzmienie art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w interpretacji ustalonej przez organy stosujące prawo, w tym Sąd Najwyższy, pozwala wskazać zarówno jego zakres podmiotowy i przedmiotowy jak i zakres odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o pierwokupie do wykonywania prawa nabycia przez ANR.


Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line