Nowelę przygotował Senat. Wnioskodawcy odnieśli się do konkretnego przypadku - firmy, której upadłość likwidacyjną ogłosił sąd we Francji. Mimo że polski sąd wszczął wtórne postępowanie upadłościowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odmówił pracownikom wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, uznając, że postanowienie o wtórnym wszczęciu postępowania upadłościowego nie jest przesłanką niewypłacalności, która warunkuje wypłatę należności pracownikom.

Z tego powodu ustawa rozszerza katalog przesłanek o ww. postanowienie. Ma to zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.