Od momentu swego powstania w 1999 r. OLAF przeprowadził już ponad 4500 dochodzeń oraz znacząco przyczynił się do zapewnienia budżetowi UE ochrony przed nadużyciami finansowymi. Niezbędne są jednak usprawnienia, dzięki którym urząd będzie mógł prowadzić działalność z wykorzystaniem całego swojego potencjału.
Komisja zajęła się kilkoma kluczowymi kwestiami, proponując wzmocnienie możliwości OLAF-u, tak aby osiągać optymalne rezultaty w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Przedstawiony  w ubiegłym tygodniu wniosek zawiera środki mające na celu zwiększenie skuteczności dochodzeń OLAF-u, ochronę praw osób objętych dochodzeniami oraz wzmocnienie współpracy między Urzędem i jego strategicznymi partnerami w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Wniosek zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu osiągnięcia porozumienia w ramach procedury współdecyzji.
Ważnym aspektem wniosku jest wzmocnienie gwarancji proceduralnych (tj. poszanowania praw podstawowych) dla osób objętych dochodzeniami OLAF-u.
Aby zwiększyć wydajność pracy OLAF-u, Komisja zaproponowała, że w przypadku gdy dochodzenie nie zostanie ukończone w terminie 12 miesięcy, Urząd będzie zobowiązany poinformować Komitet Nadzoru, z jakiego powodu uznaje za konieczne przedłużenie tego terminu.

Źródło: euractiv.pl