Propozycja przedstawiona przez Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i praw podstawowych, jest odpowiedzią na niski odsetek spółek europejskich na ubiegłoroczne wezwanie do samoregulacji kwot kobiet w zarządach. 
Obejmuje ona następujące założenia:
- do 2015 r. - udział kobiet w zarządach na zasadzie dobrowolności
- od 2015 r. - 30 proc. kobiet w zarządach (obowiązek)
- od 2020 r. - 40 proc. kobiet w zarządach (obowiązek)

Spośród państw europejskich, wiążące kwoty w zarządach mają: Belgia, Francja i Włochy. Na etapie wprowadzania podobnych rozwiązań do legislacji są także Holandia i Hiszpania. Natomiast Dania, Finlandia, Grecja, Austria czy Słowenia wprowadziły zasady dotyczące równowagi płci w zarządach firm państwowych.
Regulacją ze stycznia 2011 r. Francja wprowadziła obowiązek 20 proc. udziału kobiet w zarządach firm notowanych na giełdzie, państwowych i wszystkich zatrudniających powyżej 500 osób, który zacznie obowiązywać od 2014 r. A od 2017 r. próg ten będzie wynosił on 40 procent. W Belgii i we Włoszech, tym samym roku nałożono na wszystkie firmy państwowe oraz notowane na giełdzie, wymóg aby kobiety stanowiły co najmniej jedną trzecią zarządów. We Włoszech, cel ten ma być zrealizowany do 2015 r., a w Belgii do 2019 r. (przy czym w belgijskich przedsiębiorstwach państwowych obowiązek ten obowiązuje już od początku 2012 r.).
W Hiszpanii, ustawa nt. równości płci z 2007 r. ma w chwili obecnej charakter motywujący; wzywa firmy do zachowania równowagi między kobietami i mężczyznami w zarządach, rekomendując 40% minimum kobiet. Od 2015 roku będzie obwarowana sankcjami i prawnie wiążąca. Co istotne Hiszpania jest jedynym krajem UE, w którym firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, biorące udział w niektórych przetargach publicznych, mają większe szanse na podpisanie kontraktu, jeżeli spełniają kryterium 40-procentowego udziału kobiet w swoich zarządach.
Podobne rozwiązania prawne wprowadziła w 2004 r. Norwegia, która jako pierwsze państwo na świecie zagwarantowała kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych, mających przynajmniej 9 członków. Dotyczy to ok. 460 największych firm, państwowych, komunalnych oraz prywatnych, mających status spółek akcyjnych w obrocie publicznym.

Jak wynika z sondażu Eurobarometru, aż 75 proc. obywateli państw UE, popiera wprowadzenie legislacji, mającej na celu zachowanie równowagi płci w zarządach firm. 49 proc. respondentów uważa, że najlepszym sposobem na wyegzekwowanie odpowiednich mechanizmów są kary finansowe.

Polskie oragnizacje biznesowe już włczyły się do konsultacji. Np. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan informuje, że skłania się do poparcia propozycji Komisji Europejskiej. - Do tej pory promowaliśmy „dobre praktyki" w przedsiębiorstwach, w których w zarządach i radach nadzorczych zasiadają kobiety; wskazywaliśmy korzyści wynikające ze zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek. Jednakże dostrzegamy, że mimo trwającej od kilku lat publicznej debaty dotyczącej różnorodności we władzach firm, zmiany osobowe na najwyższych stanowiskach zachodzą zbyt wolno. Co prawda kobiety zajmują w polskich firmach ok. 30 proc. kierowniczych stanowisk, to w zarządach jest ich tylko dwa procent. W 70 proc. (w tym we wszystkich z WIG20) spółek notowanych na GPW najwyższe kierownictwo sprawują wyłącznie mężczyźni. Ta sytuacja jednoznacznie pokazuje, że miękkie prawo „dobrych praktyk" nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a jedynym gwarantem równouprawnienia w dostępie obu płci do awansu na najwyższe stanowiska jest stosowny zapis w regulacjach egzekwowalnego prawa twardego - czytamy w oświadczeniu PKPP Lewiatan. Organizacja ta uważa też, że Spółki Skarbu Państwa powinny stanowić przykład dla spółek niepublicznych. Dlatego też proponuje, by w odniesieniu do tej formy własności zostały wyznaczone następujące terminy do wprowadzenia stosownych regulacji:
- 2013 r. - 20 proc. kobiet w zarządach spółek Skarbu Państwa
- 2015 r. - 30 proc. kobiet w zarządach spółek Skarbu Państwa
- 2017 r. - 40 proc. kobiet w zarządach spółek Skarbu Państwa

Źródło: PKPP Lewiatan