Adam H. wystąpił w sierpniu 2013 r. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( a obecnie - Ministra Infrastruktury i Rozwoju) o udostępnienie umowy koncesyjnej na budowę autostrady A-4. Autostrada ta prowadząca między Krakowem a Katowicami została wybudowana we wrześniu 1997 roku. Umowę podpisało Ministerstwo Transportu ze spółką akcyjną Stalexport Autostrada Małopolska.  
Minister odmówił w decyzji udostępniania umowy wraz z załącznikami. Minister powołał się na tajemnicę przedsiębiorcy zawartą w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis ten stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ustawodawca wymienia tajemnicę przedsiębiorcy, jako przesłankę ograniczenia dostępu do informacji publicznej, obok prywatności jednostki. 

Tajemnica przedsiębiorstwa

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ale w polskim systemie prawa funkcjonuje określenie tajemnica przedsiębiorstwa. Posługuje się nim ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj. Zgodnie z art. 11 ust. 4 tej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, bez skutku. Wobec tego skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, domagając się uchylenia decyzji ministra. Zdaniem Adama H. jego wniosek jest uzasadniony, choćby wnioskami z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła, że jakość pracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  jest niezadowalająca. A wydaje ona w sposób nieracjonalny pieniądze publiczne pochodzące ze skarbu państwa. Ujawnienie umowy juz w zasadzie zrealizowanej nie będzie udostępnieniem tajemnicy, gdyż spółka nie ma żadnej konkurencji.

Oddalenie skargi

WSA w wyroku z 5 maja 2015 r. oddalił skargę Adama H.
Zdaniem sądu mimo jawności życia publicznego, która jako zasada była celem ustawy o dostępie do informacji, to rolą ustawy nie jest zastępowanie organów kontroli konstytucyjnej.
Sprawy związane z kontrolą finansów publicznych należą do NIK - podkreślił sędzia sprawozdawca Janusz Walawski.
Sędzia dodał, że ograniczeniem dostępu do informacji publicznej jest tajemnica przedsiębiorstwa. Minister zapytał  przedstawicieli spółki, z którą podpisał umowę, czy zgadza się na ujawnienie kontraktu. Spółka nie zgodziła się.  I to było prawidłowe postępowanie - podkreślił sąd.
Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA z 5 maja 2015 r., sygnatura akt II SA/Wa 642/14

Rok wydania: 2010
Ewa Wójtowicz
 
Zawieranie umów między przedsiębiorcami