Według Komisji, chociaż na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym obowiązuje wiele środków legislacyjnych i nielegislacyjnych, nie są one dostatecznie skoncentrowane na zagrożeniach dla bezpieczeństwa związanych z niektórymi substancjami chemicznymi, bądź też nie obejmują swym zakresem całego terytorium UE. Chociaż chemikalia mogące służyć do wytworzenia domowym sposobem materiałów wybuchowych są poddane ograniczeniom lub kontroli w niektórych państwach członkowskich, w innych z kolei są łatwo dostępne. Istnieje również niebezpieczeństwo wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku, uniemożliwiających zapewnienie równych szans w tej dziedzinie.
Proponowane r
ozporządzenie ma zapewnić na terenie całej UE taki sam stopień kontroli dostępu do określonych substancji chemicznych. Uniemożliwi to terrorystom i przestępcom wykorzystywanie różnic w zasadach bezpieczeństwa różnych państw członkowskich UE.  Jak podkreśla komisja w komunikacie, większość ataków terrorystycznych w ostatnich latach została przeprowadzona przy użyciu urządzeń wybuchowych, bardzo często opartych na materiałach wybuchowych wyprodukowanych domowym sposobem z substancji chemicznych, które obecnie są powszechnie dostępne dla przeciętnych użytkowników. Takich materiałów wybuchowych użyto na przykład w zamachach bombowych w Londynie w 2005 r.
Zgdonie z projektem, s
przedaż produktów zawierających pewne substancje chemiczne, wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia, będzie zabroniona, jeśli poziom stężenia tej substancji przekracza określony próg. Większość konsumentów będzie mogła używać substancji alternatywnych, już obecnie powszechnie dostępnych, lub uzyskać koncesję, umożliwiającą dalsze nabywanie produktów.
Rozporządzenie będzie wiążącym aktem prawnym. Ma wejść w życie 18 miesięcy od daty przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę.

Źródło: euractiv