Jest to już druga seria wyroków WSA w sprawie postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakazującego ujawniania list poparcia, które podpisali sędziowie. Pierwsze takie wyroki zapadły 20 stycznia  br. w sprawach o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 21 53/19. 

Pierwsze wyroki WSA

Sąd postawił wyraźną tezę, że postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO z 29 lipca 2019 r., nakazujące Kancelarii Sejmu RP powstrzymanie się od upublicznienia wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nie ma zastosowania do sądów. Oznacza to, że szef Kancelarii Sejmu nie może powoływać się na to postanowienie prezesa  i uniemożliwiać sądowi  zapoznanie się z oryginałami tych dokumentów, zarówno w siedzibie Kancelarii Sejmu, jak i w siedzibie danego sądu 

W sierpniu i wrześniu 2019 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zobowiązania Kancelarii Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Prezes Urzędu nakazał Kancelarii powstrzymanie się od ich upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Czytaj: 

WSA: Prezes UODO nie może blokować ujawnienia list poparcia do KRS

Skarga RPO uwzględniona

Podobny wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w wyniku skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zobowiązania Kancelarii Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Macieja Nawackiego. Dane te są zawarte w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Prezes Urzędu nakazał powstrzymania się od ich upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym instytucjom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 24 stycznia br. zaskarżone postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uzasadnienia nie ma

Wyroki sądu zostały wydane na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym. Dlatego uzasadnienie poznamy w ciągu miesiąca.

Wydane 24 stycznia br. wyroki są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygnatura akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19, II SA/Wa 1927/19, wyroki z 24 stycznia 2020 r.