Prezydent mając na uwadze wątpliwości natury konstytucyjnej zdecydował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z art. 32 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej.
Wniosek dotyczy pojedynczych przepisów. Prezydent kwestionuje m.in. art. 1 w części dotyczącej ograniczenia zasięgu ustawy do przedsiębiorców związanych umową z głównym wykonawcą oraz art. 4 zawężający grono beneficjentów do małych i średnich przedsiębiorstw. W opinii Prezydenta zakwestionowane przepisy powodują, że z ustawy nie mogą skorzystać duże firmy będące podwykonawcami, czy też dostawcy materiałów dla podwykonawców.

Prezydent kwestionuje także art. 5 ust. 3 , art. 12 w związku z art. 3 oraz art. 14 i 15.
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2012 roku. Ma umożliwić wypłacanie należności podwykonawcom pracującym przy budowie dróg i autostrad, wobec których generalni wykonawcy, najczęściej duże przedsiębiorstwa, zalegają z płatnościami.
Na podstawie nowych przepisów małe i średnie firmy, jak również mikroprzedsiębiorstwa, mogą zwrócić się o należne im wynagrodzenia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeśli wykonawca zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo gdy sąd ogłosił upadłość tego wykonawcy.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP