Jednocześnie Fundacja wyraziła nadzieję, że postępowanie zostanie zakończone przed upływem terminu przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych, o popełnienie których obwiniony jest adw. J.P.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazała jednocześnie na sporządzoną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie p. Tadeusza Pasierbińskiego. Tadeusz Pasierbiński w dniu 1 czerwca 2006 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z nierzetelnym prowadzeniem sprawy przez jego obrońcę. Wskutek przewlekłego postępowania dyscyplinarnego, w dniu 26 maja 2010 r. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach postanowił o umorzeniu sprawy ze względu na przedawnienie karalności. W skardze do ETPC podniesione zostało przede wszystkim, iż rozstrzygnięcie sprawy dyscyplinarnej adwokata miało istotne znaczenie dla skarżącego. Ukaranie obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym miałoby charakter prejudycjalny, byłoby więc rozstrzygające dla praw skarżącego o charakterze cywilnym. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przewlekłość postępowania dyscyplinarnego, która finalnie doprowadziła do jego przedawnienia, nie stanowi zadość wymaganemu przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawu do rzetelnego procesu.
W formułowaniu wniosku do Trybunału pomogło Fundacji wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka. Pojawiał się w nim pogląd, iż art. 6 ust. 1 Konwencji ma również zastosowanie do postępowań, których celem nie jest wprawdzie orzekanie o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, lecz mimo to są one rozstrzygające dla tych praw lub obowiązków (Ringeisen p. Austrii, skarga nr 2614/65, § 94) lub dotyczą orzekania o tych prawach lub obowiązkach (A.B. p. Słowacji, skarga nr 41784/98, § 46-48).
Dr Adam Bodnar, wiceprezes Fundacji przyznał, że skarga ma charakter precedensowy, opiera się bowiem na przekonaniu, że zgodnie ze standardami art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka także postępowania dyscyplinarne powinny toczyć się w rozsądnym czasie, to znaczy bez nadmiernego przedłużania. Zarzut naruszenia art. 13 Konwencji polega z kolei na tym, że krajowe przepisy ustawowe dotyczące skargi na przewlekłość postępowania nie obejmują procedur sądownictwa dyscyplinarnego, chociaż te sprawy mają wpływ na prawa i wolności stron.

Źródło: HFPCz