W wyniku wniesienia przez SBM Sp. z o.o., reprezentowanej przez dr Piotra Kunickiego z K&L Gates, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na postanowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz stosowanego przez PKP PLK wzoru umowy, PKP PLK podczas posiedzenia przed KIO w dniu 6 kwietnia 2016 r. uwzględniła wszystkie zarzuty odwołania i zobowiązała się do zmiany treści PFU i SIWZ. Do postępowania odwoławczego wywołanego wniesieniem odwołania w imieniu SBM Sp. z o.o. przyłączyły się po stronie wykonawcy firmy: Strabag, BUDIMEX, PORR Polska Construction, RUBAU Polska, Track Tec Construction oraz TORPOL. Odwołanie dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo".

Zarzuty odwołania dotyczyły przede wszystkim naruszenia przez PKP PLK obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie obiektów inżynieryjnych oraz podtorza, a także w zakresie przerzucenia przez PKP PLK na wykonawcę odpowiedzialności za braki i błędy zawarte w PFU z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. W wyniku wniesienia odwołania, PKP PLK zobowiązała się do zmiany SIWZ, a w konsekwencji zgodziła się, że za braki i błędy w PFU odpowiadać będzie Zamawiający, a wykonawcy za cenę ryczałtową będą zobowiązani zaprojektować i wykonać jedynie te roboty budowlane, które zostały precyzyjnie i wyczerpująco opisane w PFU.

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
Paweł Wajda , Marek Wierzbowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

SBM Sp. z o.o. oraz interesy branży reprezentował w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą radca prawny Piotr Kunicki z departamentu Kontraktów Rządowych i Zamówień Publicznych K&L Gates w Warszawie.

Powyższy wynik sprawy prowadzonej dla SBM Sp. z o.o. potwierdza słuszny kierunek rozwoju praktyki zamówień publicznych w K&L Gates. W ciągu ostatniego pół roku Piotr Kunicki z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą m.in. w sprawach:

* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Część 1 i 2, oznaczenie sprawy: GDDKiA-O/BY-D-3/284/70/2014 prowadzonego przez GDDKiA;
* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Dostosowanie stacji i przystanków osobowych na obszarze LCS Iława do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się" realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork" prowadzonego przez PKP PLK S.A.;
* Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Kiełpino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem) realizowana w ramach zadania pn.: "Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)" ujętego w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 pod pozycją nr 7", oznaczenie sprawy: GDDKiA O/Sz-D-3-284/32/2014 prowadzonego przez GDDKiA;
* Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont turbozespołów nr 1, 2 i 4 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie" Część 1 zamówienia "Remont turbozespołu Tz-1 (WT25-4) w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie", znak sprawy: 15DFZZ925 prowadzonego przez PGNiG Termika S.A.;
* Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja turbozespołu SST600 nr 9 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie" prowadzonego przez PGNiG Termika S.A.;
* Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów", nr postępowania: BP/47/2015/MS prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
a także w kilku innych sprawach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Łączna wartość projektów z zakresu zamówień publicznych, w których w ostatnim czasie departament Kontraktów Rządowych i Zamówień Publicznych K&L Gates reprezentuje klientów z branży drogowej, kolejowej, sieci przesyłowych, energetycznej oraz nowych technologii przekracza 3 miliardy złotych. Prowadzone przez nas projekty dotyczą zarówno reprezentowania klientów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym doradztwo przy uzupełnianiu i wyjaśnianiu treści oferty, wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny oraz reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i doradztwie klientom w toku wykonywania zamówień publicznych - z uwzględnieniem projektów w formule "zaprojektuj i wybuduj" - w szczególności w zakresie oceny dopuszczalności optymalizacji rozwiązań przyjętych w PFU i ich negocjowaniu z zamawiającym, formułowaniu i składaniu roszczeń na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC (np. w zakresie robót dodatkowych czy zamiennych).

Piotr Kunicki