3 września br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk spotkał się w Paryżu z Dominique Bussereau - Sekretarzem Stanu ds. Transportu w Ministerstwie Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Republiki Francuskiej. Spotkanie zainaugurowało działalność stałej polsko-francuskiej grupy roboczej ds. transportu, której powołanie stanowi realizację polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego, zainicjowanego podczas wizyty w Polsce w maju br. Prezydenta Nicolasa Sarkozyego.
W dniach 1 i 2 września br. w La Rochelle we Francji odbyło się nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej ds. transportu. W obradach uczestniczyła Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W trakcie sesji plenarnych omówione zostały dwa kluczowe zagadnienia: zrównoważonej polityki miejskiej i drogowej oraz rozwój przewozów morskich - promowanie autostrad morskich i wzmocnienie bezpieczeństwa.

W ramach pierwszej sesji plenarnej dyskutowano na temat wzmocnienia działań unijnych wspomagających władze lokalne w budowaniu polityki zrównoważonej mobilności. Ponadto poruszona została kwestia budowy europejskiej polityki internalizacji zewnętrznych kosztów transportu drogowego towarów, czyli sposobów przenoszenia na użytkowników infrastruktury kosztów spowodowanych zatorami drogowymi, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci".
W ramach drugiej sesji zastanawiano się nad perspektywami i sposobami rozwoju autostrad morskich, a zwłaszcza ich dostosowaniem do dużego przepływu towarów oraz nad poprawą wydajności energetycznej i ekologicznej transportu morskiego.
Obrady zakończyła dyskusja na temat trzeciego pakietu bezpieczeństwa morskiego.

W szczególności ministrowie omówili dwa projekty dyrektyw wchodzących w skład pakietu, które nie uzyskały aprobaty państw UE podczas posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w kwietniu br.:

  •  Wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery;
  •  Wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów.

Wszystkie poruszone podczas obrad zagadnienia łączyła idea zrównoważonego, ekologicznego i bezpiecznego transportu, zarówno lądowego, jak i morskiego, stanowiąca jeden z priorytetów Prezydencji francuskiej.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Infrastruktury