Jak podkreśla autorka komentarza opublikowanego w Serwisie Informacji Prawnej LEX, nowelizacja omawianej ustawy wprowadza wykaz postępowań grupowych, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Wykaz ten obejmuje postępowania grupowe będące w toku oraz prawomocnie zakończone, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. Wykaz udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości (art. 11a ust. 1 u.d.r.p.g.).
Niezwłocznie po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego sąd przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości informacje podlegające ujawnieniu w wykazie oraz o orzeczeniach prawomocnie kończących postępowanie w sprawie, wydanych po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.

Autorka komentarza przypomina, że postępowanie grupowe to nowy rodzaj postępowania cywilnego, wprowadzony przez ustawę z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta weszła w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. Jednak zmiany wprowadzone w tym roku znacznie rozszerzają możliwości korzystania w tej formy prowadzenia sporów cywilnych. Więcej>>