16 listopada 2006 r. zmieniony został przepis dotyczący warunków, jakie musi spełniać spadkobierca, aby mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z jego brzmieniem, obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości tego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m. kw. powierzchni użytkowej.
W świetle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. powyższa ulga ma zastosowanie, jeżeli osoba z tej grupy sprawowała opiekę na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia tego podpisu. Jednocześnie nie została uregulowana sytuacja osób, które przed wejściem w życie zmian zawarły umowę o opiekę nad spadkodawcą przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po wejściu w życie tych zmian.
Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 5 lipca 2011 r., uznał to za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku. Projektowana regulacja stanowi wykonanie tego orzeczenia.

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 21 maja 2012 r.