W wyroku z 9 grudnia 2014 r., (sygn. akt I C 630/14) sąd stwierdził, że działanie takie nie jest bezprawne, co więcej ma na celu ochronę uzasadnionego interesu społecznego oraz zapobieganie wciąż rosnącemu zadłużeniu w opłatach czynszowych.

DP pozwała spółdzielnię mieszkaniową o naruszenie jej dóbr osobistych poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu zajmowanego przez nią lokalu. Spółdzielnia wywieszała ogłoszenia na klatce schodowej. Dodatkowo wezwania do zapłaty i informacje o zadłużeniu dostarczano DP za pośrednictwem pracowników Spółdzielni lub firm, którym zleca się sprzątanie budynku. Często wezwania te były zostawiane na zewnątrz skrzynek pocztowych lub przekazywane sąsiadom. Ich skutkiem było natomiast pogorszenie atmosfery w miejscu zamieszkania. Rozpowszechnienie informacji wśród sąsiadów wywołało u DP szereg negatywnych odczuć, w tym poczucie dyskomfortu psychicznego.

Spółdzielnia wskazała, że celem podjętych działań było odzyskanie zaległych opłat oraz zmobilizowanie DP do regularnego wnoszenia należności. Brak dokonywania opłat przez DP powodował konieczność ponoszenia ich przez pozostałych członków spółdzielni.

Sąd oddalił powództwo DP. Wskazał, że publikacja przez Spółdzielnię danych dotyczących wysokości zadłużenia i stanu zobowiązań lokatorów na terenie klatki schodowej w budynku nie naruszała dóbr osobistych DP. Działanie takie nie było bezprawne, co więcej miało na celu ochronę uzasadnionego interesu społecznego oraz zapobieganie wciąż rosnącemu zadłużeniu w opłatach czynszowych. Spółdzielnia nie naruszyła również tajemnicy korespondencji. Roznoszeniem korespondencji zajmowali się zawsze gospodarze budynku, nigdy firmy zewnętrzne. Poza tym pisma znajdowały się w zaklejonych kopertach i według zeznań świadków albo dostarczano je bezpośrednio do lokatorów, albo wkładano do skrzynek pocztowych. Nawet jeśli zaszłaby jednostkowa sytuacja zostawienia listu na skrzynce pocztowej, to umieszczenie go w zaklejonej i zaadresowanej kopercie nie naruszyło dobra osobistego w postaci tajemnicy korespondencji.

Sygnatura akt: I C 630/14

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl, 

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł