Przejechanie na czerwonym świetle zarejestrowane zostało przez fotoradar stacjonarny. Prokurator Generalny w kasacji zarzuca rażące naruszenie prawa procesowego polegające na przeprowadzeniu wadliwej kontroli odwoławczej, poprzez nienależyte rozpoznanie apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.

Więcej>>PG konsekwentnie...