Głównym powodem podjęcia prac nad nową ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako rejestratora. Dostosowanie ustawy do nowych warunków prowadzenia rejestracji stanu cywilnego obejmuje umożliwienie tworzenia aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej – jeszcze na tym etapie równolegle do papierowej. Np. zobowiązano sądy i inne organy państwowe będą zobowiązane do bezzwłocznego przekazywania odpisów orzeczeń, decyzji oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego. Dopuszczone będzie przekazywanie tych dokumentów w formie elektronicznej, jeżeli w tej formie zostały sporządzone.

Ślub na plaży i piękne imiona
Projekt liberalizacje formy zawarcia małżeństwa. Umożliwia jego zawarcie poza urzędu stanu cywilnego np. na plaży, w samolocie albo na jachcie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uważa, że należy wprowadzić zastrzeżenie zachowania powagi i doniosłości zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Planowane jest utrzymanie dotychczasowej zasady zakazującej nadawania dzieciom więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego czy nieprzyzwoitego. Jednocześnie rezygnowano z zakazu nadawania imienia w formie zdrobniałej oraz nie pozwalającego odróżnić płci dziecka. Logiczną konsekwencją odejścia od zakazu wyboru imion nie pozwalających na odróżnienie płci osoby, będzie uwzględnienie informacji o płci w katalogu danych zamieszczanych w odpisie skróconym aktu urodzenia. I tak możliwa będzie rejestracja Lin czy Hilary jako imienia dziewczynki, a także Sebek jako zdrobniały Sebastian (chłopiec).

Sprostowania aktów
Prokurator Generalny Andrzej Seremet zauważył, że duża ogólnikowość projektu założeń powoduje obawy, że proponowane regulacje, w tym nadanie kierownikowi usc prawa do podejmowania decyzji w sprawach należących aktualnie do kognicji sądów powszechnych, mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzić do pozbawienia prawa do sądu ministerstwo odpowiada: zakładając możliwość sprostowanie aktu stanu cywilnego w trybie administracyjnym, ustawodawca miał na celu uproszczenie postępowań, które mogą być prowadzone przez kierowników urzędu stanu cywilnego. Według projektu Ministerstw Spraw Wewnętrznych wprowadzenie takiego trybu ma na celu odciążenie sądów powszechnych od spraw, które może załatwić kierownik. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z postępowań sądowych w zakresie sprostowania aktu, lecz tego rodzaju postępowania będą dotyczyły spraw najtrudniejszych, związanych w szczególności z brakiem dokumentów. Poza tym projektodawca deklaruje, że wszystkim podmiotom opiniującym projekt będzie zapewniony udział w dalszych pracach legislacyjnych, w tym również nad projektem ustawy, przewidującym szczegółowe rozwiązania.

Imiona i nazwiska rodzaju żeńskiego
Intencją projektodawcy było uregulowanie kwestii związanej z zachowaniem męskiej i żeńskiej formy nazwiska. Proponuje się zatem co do zasady, iż nazwiska zakończone na: -ski, -cki, -dzki oraz nazwisko w postaci przymiotnika wpisywać do aktu stanu cywilnego z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny. Czyli tak jak do tej pory, ale zakłada się wyjątek od zasady.
Otóż  powodu zwiększających się ruchów migracyjnych obywateli polskich oraz mogących powstać wątpliwości co do tożsamości nazwisk małżonków poza granicami kraju i ich identyfikacji, planowana jest możliwość odstępstwa od tej zasady w przypadkach obywateli polskich zamieszkałych na stałe poza granicami RP.

Założenia projektu ustawy są po konsultacjach międzyresortowych. Ustawa ma wejść w życie w 2015 roku