Zmiany wprowadza ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1710).
W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w przypadku rezygnacji komornika z pełnienia obowiązków, prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, czy też ukarania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej Minister Sprawiedliwości zobligowany był wydać decyzję administracyjną odwołującą komornika z zajmowanego stanowiska.

Po nowelizacji, zaistnienie w/w przesłanek, jak również utrata przez komornika obywatelstwa polskiego będą powodowały wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika. Zgodnie z nowymi przepisami rezygnacja komornika z pełnienia obowiązków jest skuteczna po upływie miesiąca od dnia złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia o rezygnacji, chyba, że na wniosek komornika Minister Sprawiedliwości określi inny termin, nie dłuższy niż miesiąc.

O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej prawomocne skazanie komornika za umyślne przestępstwo lub orzeczenie dyscyplinarne o ukaraniu karą wydalenia ze służby komorniczej powinno automatycznie powodować utratę możliwości przedsiębrania przez komornika prawnie skutecznych czynności w postępowaniu egzekucyjnym, gdyż dalsze wykonywanie tych czynności stwarza ogromne ryzyko i to szczególnie dla dłużników, którzy w okresie pomiędzy prawomocnym skazaniem lub ukaraniem, a formalnym pozbawieniem komornika prawa wykonywania zawodu w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości - jak to jest obecnie - są zagrożeni działaniami przestępcy lub osoby, która okazała się niegodna powołania na stanowisko komornicze, a która decyduje o istotnych sprawach dotyczących ich majątku.

Zdaniem autorów projektu nowelizacji pozbawienie możliwości wykonywania zawodu w opisanych przypadkach z mocy samego prawa jest rozwiązaniem celowym, tym bardziej, że już w świetle obecnie obowiązujących przepisów w razie prawomocnego skazania za przestępstwo lub wydalenia ze służby na skutek orzeczenia dyscyplinarnego Minister nie może wydać innej decyzji, niż odwołująca komornika z zajmowanej funkcji. Samo postępowanie administracyjne w tej sprawie jest więc formalnością i zmierza do urzędowego potwierdzenia okoliczności oczywistej - wynikającej z prawomocnego wyroku skazującego lub orzeczenia dyscyplinarnego. Zbędne jest więc przeprowadzanie postępowania administracyjnego, które generuje koszty związane np. z wysyłaniem zawiadomień stronom postępowania, decyzji kończących postępowanie.

Ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dnia 4 marca 2015 r.

ID produktu: 40430100 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Tomalak
Tytuł: Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>