Senat na tym posiedzeniu zajmie się ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadzającą drugą transzę ich deregulacji; zakłada ona ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji), dzięki czemu ułatwia wejście do danego zawodu.
Druga transza dotyczy 82 profesji technicznych, m.in. architektów oraz 9 zawodów rynku finansowego - m.in.: architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową.
W nowych przepisach znajduje się rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Ma się to przyczynić do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania.

W porządku obrad znalazła się także nowela Prawa wodnego, która znosi kary za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Nowela zmienia też przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za cel publiczny - oprócz np. wydzielania gruntów pod drogi publiczne czy ich budowy - uznano wydzielanie gruntów i budowę dróg rowerowych. Jak przekonywał w trakcie prac nad ustawą minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, uznanie dróg rowerowych za cel publiczny ułatwi budowę nowych szlaków dla rowerzystów.
Senat zajmie się ponadto nowelą ustawy o odpadach, która ma umożliwić zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej wiele składowisk nie uzyskało statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co oznacza, że nie mogą odbierać odpadów, a zatem powinny być zamknięte i zrekultywowane.
W porządku obrad jest też nowela Prawa atomowego, w której przyjęto nowe europejskie rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych. Nowela wdraża europejską dyrektywę - pakiet rozwiązań dotyczących odpadów promieniotwórczych, ich klasyfikacji, zasad postępowania czy składowania. Dyrektywa określa warunki, jakie mają spełniać składowiska tych odpadów.
Senat zajmie się także przepisami zmieniającymi mechanizm wypłaty żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom świadczeń, które wstrzymano w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego. Nowelizacje ustaw - o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - przewidują, że stosowane będzie rozwiązanie analogiczne do przewidzianych w powszechnym systemie emerytalnym. (ks/pap)