W celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sejm uchwalił, a Senat poparł zmianę polegająca na obniżeniu dolnej granicy opłaty należnej komornikowi w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela albo ze względu na bezczynność wierzyciela z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 49 ust. 2 u.k.s.e.).
Obniżana jest także z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia opłata ryczałtowa w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
Dodano przepis zgodnie z którym dłużnik do momentu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego (dopóki się ono toczy), poprzez wykorzystanie dowolnych środków przysługujących w toku postępowania egzekucyjnego będzie mógł m.in. składając wniosek do komornika bądź w drodze skargi na czynności komornika spowodować uchylenie postanowienia o obciążeniu go opłatami. Warunkiem osiągniecia skutku w postaci uwzględnienia wniosku o uchylenie postanowienia o obciążeniu dłużnika opłatą będzie wykazanie przez dłużnika, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.
Wprowadzono regulację, zgodnie z którą dłużnik już po prawomocnym zakończeniu postępowania egzekucyjnego, będzie mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu go opłatą, a w przypadku gdy opłata została już pobrana – także o jej zwrot. Uprawnienie takie będzie mogło być realizowane przez dłużnika, w przypadku gdy wykazanie okoliczności, o których mowa w ust. 2a art. 49 u.k.s.e., odnoszących się do orzeczenia, na którym oparto klauzulę wykonalności nie było możliwe przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego.
Ustalono trzymiesięczny termin, w którym dłużnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu opłatą, a w przypadku pobrania opłaty – o jej zwrot. Termin ten będzie liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności.Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia