Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców.

Dostosowanie przepisów do prawa Unii Europejskiej

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach: urządzeń kolei linowych (2016/424), środków ochrony indywidualnej (2016/425) oraz urządzeń spalających paliwa gazowe (2016/426).

Ustawa rozszerza katalog przepisów o sankcje za naruszenie przepisów rozporządzeń. Ze względu na potrzebę zachowania spójności systemu nadzoru rynku oraz jego niedyskryminującego charakteru, zmienia również katalog oraz brzmienie niektórych istniejących już przepisów sankcyjnych.

– Ustalając wysokość nowych sankcji brano za podstawę sankcje już istniejące w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu nadzoru rynku pojęcie tzw. „niezgodności formalnych”. Przewiduje wyodrębnienie w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku procedur kontrolnej i nadzorczej w sprawie takich niezgodności. Działania należy podjąć nawet wtedy, gdy wyrób jest zgodny z wymaganiami i nie stwarza zagrożenia.

 

Reforma postępowania w sprawie kar administracyjnych

Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) poszerzają korzystne dla obywatela rozwiązania w zakresie proporcjonalności stosowanych środków oraz okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę dla sprawiedliwego wymierzenia sankcji.

Ustawa reformuje postępowanie w sprawie administracyjnych kar pieniężnych na wzór rozwiązań przyjętych w KPA, uwzględniając jednak specyfikę systemu nadzoru rynku.

 

Zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa zakłada zmiany, dzięki którym systemy oceny zgodności i nadzoru rynku mają być bardziej przystępne dla przedsiębiorców. Wprowadzona zostanie reguła, że w certyfikacie akredytacji wystawianym na potrzeby autoryzacji, wskazywany będzie odpowiedni unijny akt unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Odpowiedni, to znaczy taki, w którym określone zostały wymagania do notyfikacji, na którą pozwala akredytacja.

W obszarze nadzoru rynku ustawa zakłada umożliwienie kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia osób trzecich, niezależnie czy są one pracownikiem kontrolowanego.

– Dotychczas upoważniony mógł być tylko pracownik. Nie każdy kontrolowany przedsiębiorca zatrudnia pracownika. Czasem łatwiej upoważnić jest kogoś z rodziny lub nawet innego współpracującego przedsiębiorcę. Proponowane rozwiązanie powinno wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców – powiedział wiceminister Marcin Ociepa.

 

Ustawa została uchwalona przez Sejm 10 maja 2018 r. Teraz będzie przedmiotem prac Senatu.