Sejm rozpatrzył w czwartek 27 bm.poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane.
Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza. Nowelizacja przewiduje również, że osoba przeprowadzająca się w danym miesiącu na teren innej gminy, będzie wnosić opłatę za odbiór śmieci za miesiąc, w którym się przeprowadziła, do gminy dotychczasowego zamieszkania, a w nowej gminie – od kolejnego miesiąca.

W ustawie zapisano też, że egzekucja opłat za odbiór śmieci komunalnych nie będzie już zadaniem gmin, ale urzędów skarbowych. Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty. Senat proponuje przywrócenie możliwość prowadzenia egzekucji opłaty śmieciowej przez gminy wobec osób niepłacących podatku śmieciowego. Te gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, będą przekazywać ten obowiązek urzędom skarbowym.

Kolejna poprawka przywraca także dotychczasowe, sprzed nowelizacji, przepisy o gminnych przetargach śmieciowych. Przetargi będą mogły dotyczyć odbierania śmieci lub odbierania z zagospodarowaniem. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. 6 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu 26 listopada zaopiniowały pozytywnie część z nich. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Tadeusz Arkit. Posłowie podejmą decyzję w sprawie uchwały Senatu w głosowaniach.