- Intencją projektu ustawy o usługach płatniczych, który został przygotowany przez grupę senatorów, a do Sejmu wniosła go grupa posłów PO,  jest obniżenie stawek interchange. W przypadku kart debetowych do 0,2 proc., a dla kredytowych - do 0,3 proc. - wyjaśnił sprawozdawca sejmowej komisji finansów publicznych Wincenty Elsner (SLD).
Opłata interchange, to opłata pobierana od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi. Procedowany projekt jest drugą w ostatnim czasie inicjatywą mającą na celu obniżkę tych stawek. W lipcu br. ścięto je do 0,5 proc.
Posłowie na posiedzeniu zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który zakłada odchodzenie od zamykania stadionów za wybryki kibiców. Jednym z elementów nowej ustawy ma być też wyciąganie konsekwencji ze zdarzeń z udziałem środowisk kibicowskich poza stadionami.
Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości tworzenia trybun stojących na poziomie rozgrywek krajowych. Mecze międzynarodowe regulowane są przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA), która nie wyraża na takie rozwiązanie zgody. Zmiany zakładają też bardziej elastyczne podejście do dotychczasowego podziału meczów na "zwykłe" i podwyższonego ryzyka. |
Sejm zajmie się też poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce oraz Horych przeciwko Polsce.
W wyrokach tych Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na okres trwania oraz surowość nałożonych na skarżących środków związanych z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw. „więźniów niebezpiecznych".
Projektowane zmiany w prawie karnym wynikające z tych orzeczeń mają na celu stworzenie prawnej możliwości stopniowego łagodzenia rygorów nałożonych na więźniów osadzonych w zakładach zamkniętych, chociażby w części, zwłaszcza po wydaniu wyroku skazującego. Wiąże się to z opracowaniem kryteriów, pozwalających na ocenę potrzeby dalszego stosowania ograniczeń, w tym zwłaszcza kontroli osobistej.
W porządku obrad jest też poselski projekt noweli ustawy o straży gminnej i Prawa o ruchu drogowym; zakłada on pozbawienie straży miejskiej możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej oraz odebranie straży miejskiej możliwości karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie.
Według posłów Twojego Ruchu, SLD oraz koła Bezpieczeństwo i Gospodarka, którzy podpisali się pod projektem, takie rozwiązanie sprawi, iż "straż miejska przestanie być zbrojnym ramieniem władz gmin w zakresie wyłącznego wykorzystywania jej do realizowania założeń lokalnych polityk budżetowych, a stanie się wreszcie instytucją współpracy ze społeczeństwem w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnych". Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują odrzucenie projektu.
Posłowie rozpatrzą także projekt zmian w Regulaminie Sejmu, który przewiduje usunięcie obowiązku dołączania opinii ministra właściwego do spraw członkostwa w UE do sprawozdań komisji sejmowych, na wszystkich etapach prac legislacyjnych.
W uzasadnieniu do projektu, „+intensywny model+ opiniowania aktów prawnych przez ministra właściwego do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej obejmujący wszystkie etapy parlamentarne legislacji miał uzasadnienie przed akcesją do Wspólnoty". W tamtym czasie - czytamy w uzasadnieniu - instytucje władzy publicznej, w tym parlament "uczyły się" nowej materii legislacyjnej; model ten z natury rzeczy miał charakter przejściowy.
Posłowie wysłuchają też informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (ks/pap)