Za ustawą głosowało 423 posłów, 4 było przeciw i również 4 się wstrzymało.
Ustawa o petycjach była inicjatywą ustawodawczą Senatu, do którego teraz trafi ustawa w wersji, uchwalonej przez Sejm.

O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te reguluje obecnie jedynie Kodeks postępowania administracyjnego łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię; nie ma osobnej ustawy dotyczącej petycji.

Według pomysłodawców odrębna ustawa konkretyzuje, dookreśla i porządkuje prawo petycji. Wychodzi też naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które od dawna apelowały o ustawowe uregulowanie kwestii petycji.

W myśl proponowanych przepisów, petycje będzie można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła zrobić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać ustanowienia albo zmiany przepisów, podjęcia decyzji albo określonego działania.

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. Urzędy, organizacje, instytucje będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, a także ich skany. Petycja musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

Podczas piątkowego głosowania została przyjęta przez posłów tylko jedna poprawka, skreślająca artykuł zakładający, że sposób załatwiania petycji nie może być przedmiotem skargi, a podmiot załatwiający petycje musi pisemnie zawiadomić o sposobie załatwiania wnoszącego petycję. (PAP)

Czytaj także: RPO: Polak nie ma dobrego prawa do petycji>>>