W Baranowie Sandomierskim odbyła się na początku listopada Ogólnopolska Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad ramowym programem szkolenia aplikantów adwokackich na rok 2012, wprowadzeniem zmian w regulaminie aplikacji adwokackiej oraz regulaminie konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Wypracowane pomysły mają być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Prezydium NRA oraz na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.
Do proponowanego programu Aplikacji Adwokackiej zostały opracowane szczegółowe założenia. Ten program ma być minimum, które musi byd zrealizowane w każdej izbie. Izby, które będą widziały potrzebę i miały możliwości wprowadzenia innych jeszcze zagadnień, będą mogły to czynić we własnym zakresie.
Dyskusję uczestników konferencji wbudził podział przedmiotów na poszczególne lata aplikacji. Postulowano m.in., aby na pierwszym roku, oprócz prawa o adwokaturze, etyki i historii, wprowadzić procedurę cywilna i karną. Przedsatwiciele kimisji zwracali jednak uwagę dyskutantów na fakt wynikający z założeń, że nie ma już podziału na procedurę i prawo materialne, bowiem aplikacja ma nauczać stosowania prawa i pokazać instrumenty praktyczne do wykorzystania teorii, którą aplikanci będący absolwentami prawa znają. Program ułożony jest więc w ten sposób, aby nauczyć aplikantów pisania wszystkich rodzajów pism procesowych, zachowania na sali sądowej, prawidłowego reagowania na zachowania sądu i przeciwnika, prawidłowego formułowania wniosków na tle instytucji prawa materialnego, z której dane roszczenie wynika.
Podział na prawo karne na I roku i prawo cywilne na II roku ułatwić ma też organizację kolokwiów rocznych. Znany bowiem będzie i bezdyskusyjny zakres kolokwium, a w pisemnej części możliwe będzie wprowadzenie pracy w postaci napisania konkretnego pisma procesowego na zadanym kazusie.
Przewidywane są też zmiany w regulaminie aplikacji. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zapisy dotyczące sankcji za nieobecność na zajęciach oraz za nieuiszczanie opłat za szkolenia i składek samorządowych. Dyskusja dotyczy też terminów kolokwiów rocznych w kontekście możliwości skreślenia aplikanta, po niezdanym kolokwium poprawkowym z II roku, a także form, w jakich przeprowadzane mają być kolokwia roczne i sprawdziany.