Na mocy powyższego wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddali apelację przedsiębiorstwa budowlanego od wyroku Sądu Okręgowego. Sądy obu instancji uznały bowiem, że powód nie wykazał wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych lub zamiennych, co było szczególnie istotne mając na względzie to, iż między stronami nie doszło do podpisania żadnego aneksu w tym przedmiocie. W sporze przedsiębiorstwo energetyczne było reprezentowane przez mec. Dariusza Kulgawczuka, Partnera w Kancelarii RKKW, który po wyroku Sądu Apelacyjnego stwierdził, że: "To kolejne orzeczenie w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, które jednoznacznie potwierdza, jak istotne jest negocjowanie umów przy udziale prawnika. W niniejszej sprawie powód występując o zapłatę w istocie chciał bowiem doprowadzić do wymuszenia na pozwanym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, nienależnego - w związku z treścią zawartej przez strony umowy". "Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie stanowi potwierdzenie tego, iż sprawę sądową z zakresu prawa budowlanego należy zawsze bardzo starannie przygotować zanim się ją wniesie do sądu, gdyż ten nie ustala stanu faktycznego i nie przeprowadza dowodów z urzędu" – komentuje mec. Damian Dworek Partner stojący na czele Departamentu Postępowań Sądowych Kancelarii RKKW.