Sąd Apelacyjny w Białymstoku, rozpoznając apelację powoda w sprawie o zapłatę, przypomniał, iż w postępowaniu cywilnym sąd związany jest prawomocnym wyrokiem skazującym zapadłym w sądzie karnym. Zgodnie bowiem z art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że w orzecznictwie podkreśla się, iż moc wiążąca wyroku karnego oznacza, że w sprawie cywilnej niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń co do tych okoliczności, którymi sąd jest związany w postępowaniu cywilnym. Jednocześnie wyłączona jest też możliwość dochodzenia roszczeń w sposób sprzeczny z ustaleniami wyroku karnego.

Przemysław Feliga,Marcin Uliasz
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>

Sąd Apelacyjny wyjaśnił również, że z uwagi na regulację art. 11 k.p.c. w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji prawomocnego karnego wyroku skazującego. Tym samym sąd cywilny pozbawiony jest możliwości dokonywania samodzielnych ustaleń w tym zakresie, w szczególności przyjęcia okoliczności odmiennych niż przeniesione - na podstawie treści tego wyroku - z procesu karnego.

Tak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie I ACa 216/15, LEX nr 1765925.

LEX nr 1765925