- Ponad 300 mln zł na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w znacznej mierze ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie środków na innowacje ze źródeł zewnętrznych – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji podsumowującej konkurs Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wiceminister Rafał Baniak przypomniał, że 30 kwietnia br. KFK ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, którego celem było dofinansowanie małych i średnich firm inwestujących w innowacje. – Dzięki dotacjom beneficjenci będą mogli m.in. otrzymać wsparcie obejmujące pokrycie części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka – wyjaśnił.

Podsekretarz stanu w MG poinformował także o dużym zainteresowaniu inwestorów uzyskaniem pomocy finansowej w ramach konkursu. – Otrzymaliśmy 27 ofert o wartości przekraczającej 1,5 mld zł przy 777 mln zł wkładu inwestorów – powiedział wiceminister.  Z kolei prezes KFK Piotr Gębala zauważył, że po raz pierwszy w historii konkursu jego uczestnikiem był również inwestor zagraniczny. Zdaniem prezesa KFK dużym sukcesem jest także fakt, że do kolejnego etapu zakwalifikowało się 26 z 27 ofert. - Będziemy starali się, aby jesienią tego roku sfinalizować pierwsze transakcje, które obejmują projekty zgłoszone do tegorocznego konkursu – zapowiedział.

Wiceminister Rafał Baniak zwrócił również uwagę, że dotacje, które uzyskają przedsiębiorcy w wyniku inwestycji funduszy kapitału podwyższonego ryzyka mają charakter rynkowy. – W działaniu 3.2 wsparcie dla przedsiębiorców polega na dokapitalizowaniu tych innowacyjnych przedsiębiorstw, które w ocenie inwestora mają potencjał rozwojowy i w które inwestycja może zakończyć się sukcesem – podkreślił.

Wiceszef resortu gospodarki zaznaczył, że w okresie spowolnienia gospodarczego trudności w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców. Wynikają one najczęściej ze słabej bazy kapitałowej firm, braku dłuższej historii działalności i restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu bankowego. – Liczę, że realizowany przez KFK projekt będzie przeciwdziałać sytuacji, w której uzyskanie kapitału przez małych i średnich przedsiębiorców, znajdujących się na początkowym etapie rozwoju jest często niemożliwe – powiedział wiceminister Baniak.

Krajowy Fundusz Kapitałowy został utworzony w 2005 r. 100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Istotą jego działania jest inwestowanie na drodze zasilenia kapitałów własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania dłużnego. KFK nie inwestuje bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa. Środki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od instytucji zagranicznych.