Zostało ono opublikowane 10 czerwca br. w Dzienniku Ustaw - poz. 773.
Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych od 1 lipca br. w Kodeksie karnym wykonawczym (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396). W wyniku tej nowelizacji nowe regulacje w Kodeksie karnym wykonawczym zastępują bowiem dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.).

Czytaj: Dozór elektroniczny już stałym elementem prawa karnego>>>

Ustawowe regulacje dotyczące dozoru elektronicznego są dość szczegółowe, jednak do zapewnienia należytego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego niezbędne było unormowanie w rozporządzeniu w szczególności:

- czynności poprzedzających rozpoczęcie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego;

- obowiązków informacyjnych w stosunku do skazanego oraz osoby chronionej zakazem zbliżania;

- sposobu przekazywania korespondencji między organami wykonującymi dozór elektroniczny;

- sposobu komunikowania się ze skazanym;

- zasad dokumentowania czynności podejmowanych w czasie wykonywania kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego;

- zasad oceny przez sądowego kuratora zawodowego zachowania skazanego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Teodor Szymanowski,Jerzy Migdał
 
Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna>>>