Rzecznik Praw Obywatelskich-dr Janusz Kochanowski wystąpił do Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w sprawie planowanych kolejnych protestów sędziów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Każdy „dzień bez wokand" wpływa na wydłużenie czasu rozpatrywania spraw. Zapowiadane protesty budzą niepokój tym bardziej, iż znane są długie terminy rozpatrywania spraw przez sądach, a oczekiwanie na szybkie rozstrzygnięcie w wielu sprawach trwa zbyt długo.

Rzecznik ma nadzieję, że protesty sędziów i ich starania o zapewnienie sobie odpowiednich warunków pracy i płacy, co w efekcie może mieć wpływ na funkcjonowanie całego wymiaru sprawiedliwości, nie doprowadzą do naruszeń w sferze praw i wolności obywatelskich.

- Z dużym zaniepokojeniem odbieram sygnały o planowanych kolejnych protestach sędziów, na tle płacowym, poprzez wstrzymywanie się z rozpatrywaniem spraw sądowych w wyniku tzw. dni bez wokand.  Praca sędziego jest trudna i odpowiedzialna, a właściwe jej wykonywanie jest jedną z gwarancji poprawnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czyli jedną z gwarancji demokratycznego państwa prawa. Dlatego też niezbędne jest stworzenie sądom odpowiednich warunków pracy, w czym mieści się zapewnienie sędziom godnych ich zawodu warunków płacowych - napisał Kochanowski w liście do sędzi Ireny Kamińskiej prezesa IUSTITII.

- Ostatnie podwyżki pensji sędziowskich są dobrym, choć może niewystarczającym i mniejszym od oczekiwanego, krokiem w tym kierunku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 45 ust. 1, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Każdy „dzień bez wokand" niewątpliwie wpłynie na wydłużenie czasu rozpatrywania spraw. Zapowiadane protesty budzą niepokój tym bardziej, iż znane są długie terminy rozpatrywania spraw przez sądach, a oczekiwanie na szybkie rozstrzygnięcie w wielu sprawach trwa zbyt długo.Przewlekłość postępowań sądowych jest jednym z najistotniejszych naruszeń obywatelskiego prawa do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym okresie czasu - napisał RPO.

(Źródło: RPO/KW)