Zgodnie z intencją rzadu, nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcie inwestycji

Proponowane rozwiązania wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników. Najważniejsze propozycje:
- Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nie otrzymania przez niego płatności za dostarczony towar/wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni). W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni; brak obowiązku zapłaty podatku po stronie przedsiębiorcy skorelowany będzie z ograniczeniem prawa do odliczania podatku przez dłużnika;
- Zmiany w kasowych rozliczeniach przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych – zaproponowano, by podatnik będący dłużnikiem był zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w sytuacji nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia zatorów płatniczych poprzez ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł;
- Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT – nowe przepisy umożliwią wierzycielowi dokonanie korekty podatku należnego, który wynika z nieuregulowanej przez kontrahenta faktury w terminie skróconym o co najmniej 30 dni, bez konieczności zawiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku;
- Niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych – wprowadzenie istotnego rozwiązania, że zobowiązania wynikające z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będą wpływać na poziom państwowego długu publicznego w przypadku, gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy;
- Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników – celem zmiany jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku;
- Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – sukcesja obejmowałaby te prawa osoby przekształcanej, które są związane z działalnością gospodarczą (obecnie dopuszczalna jest jedynie sukcesja cywilnoprawna);
- Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie – brak jest obecnie przepisu umożliwiającego naliczenie odsetek w razie opóźnienia w zwrocie akcyzy podatnikowi;
- Pakiet zmian dotyczących leasingu nieruchomości (m.in. skrócenie minimalnego czasu umowy do 5 lat) oraz objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego.

Ograniczenie obowiązków informacyjnych

- Pakiet rozwiązań dotyczących akcyzy, w tym: odstąpienie od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego, ujednolicenie warunków dot. zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych, wydłużenie terminu na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych, zniesienie ograniczeń w terminach ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;
- Rezygnacja z konieczności przekazywania wykazu informacji do ustalenia wysokości opłat środowiskowych – chodzi o eliminację przekazywania informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; oraz zmniejszenie częstotliwości przekazywania tych informacji;
- Pakiet dotyczący rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.

Sprawna administracja

- Zapewnienie publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazanie zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych – takie rozwiązania przyczynią się do wyjaśniania wątpliwości przedsiębiorców o stosowanym prawie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
- Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie – obecnie nie ma podstaw do utrzymywania stanu prawnego, który pozwala organom podatkowym drugiej instancji naprawiać wszelkie błędy w ustalaniu wymiaru podatków przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko dlatego, że podatnik złożył odwołanie od decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe.
Jak podkreśla w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, przyjęte w przyszłości rozwiązania nie pozbawią organów odwoławczych możliwości naprawienia rażących naruszeń prawa przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Źródło: CIR