W spotkaniu wzięli udział m.in.: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Duda, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, organizacji międzynarodowych (UNIC, UNHCR, OBWE) oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Zespole ds. przeciwdziałania dyskryminacji kobiet.

W podpisanej przez uczestników konferencji deklaracji można przeczytać, że „walka z przemocą seksualną musi stać się priorytetem polityki państwa. Nie można mówić o równości, rozwoju i pokoju bez przezwyciężenia przemocy seksualnej wobec kobiet (…) Zobowiązujemy się do przełożenia dotychczasowych zobowiązań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych oraz zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na konkretne strategie i zorganizowane, systematyczne działania w celu likwidacji wszelkich form przemocy seksualnej wobec kobiet.”

W komunikacie po spotkaniu poinformowano, że celem utworzenia międzyresortowej i międzysektorowej „Platformy działania” jest skuteczne zwalczanie problemu przemocy seksualnej w Polsce. - Przemoc seksualna jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Jej zwalczaniu należy nadać najwyższą zdaniem uczestników spotkania rangę - napisano w komunikacie.